1. Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van: 

Angela de Baat Fotografie
Jan de Waalstraat 7
4254 EM Sleeuwijk, Nederland
+31(0)6 40830278
contact@angeladebaatfotografie.nl
KvK 68949677
BTW nr. NL227395645B01

2. Definities 

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
    Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  2. Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog
    herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk.
  3. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. 4. Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

3. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

4. Offerte 

​4.1. Als Wederpartij een afwijkende dienst wilt die niet uitdrukkelijk op deze website is vermeld, kan hij/zij een offerte aanvragen bij Fotograaf.
4.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.3. De Fotograaf zal binnen drie dagen na aanvraag van de Wederpartij de offerte aanbieden.
4.4. De Fotograaf kan niet worden aangesproken op verschillen in tarieven tussen offertes binnen een bepaalde tijd.
4.5. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod, deze te herroepen.

5. Vergoeding 

5.1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
5.2. Indien zowel Fotograaf als Wederpartij schriftelijk akkoord is met de vergoeding, staat deze vast.
5.3. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in rekening.
5.4. Bij opdrachten met een offerte boven de €200,- geldt een aanbetaling van 25% van het offertebedrag. Betaling hiervan geschiedt
maximaal vier weken na het tekenen van een bindend contract. Aanbetalingen worden niet teruggestort, mits anders is overeengekomen.

6. Factuur en betaling 

6.1. De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
6.2. Betaling dient te geschieden binnen veertien of dertig dagen na factuurdatum, dit staat nogmaals vermeld op de factuur.
6.3. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.2. genoemde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 5%.
6.4. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een
inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
6.5. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk, op welke wijze dan ook, is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke
overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

7. Levering 

7.1. Foto’s worden na de fotoreportage door Fotograaf verwerkt en binnen drie weken geleverd in online omgeving, mits anders is overeengekomen.
7.2. Wederpartij selecteert zijn of haar selectie in online galerij. 
7.3. Definitieve foto’s worden pas geleverd als de factuur is betaald. 
7.4. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk
overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
7.5. Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden  Beelddragers zijn vanaf het moment van
verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
7.6. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en
zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8. Klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Auteursrecht 

9.1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf, tenzij hiervoor een commerciële vergoeding is betaald van €15,- per foto.
9.2. Elk gebruik van Fotografisch Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor
een dergelijk vorm van gebruik.

10. Annulering 

10.1. Bij annulering door Wederpartij tot 48 uur voor de opdracht komen er geen extra kosten in rekening. Eventuele aanbetaling wordt niet    teruggestort.
10.2. Bij annulering door Wederpartij binnen 48 voor de opdracht is Fotograaf genoodzaakt 50% van het overeengekomen bedrag bij           Wederpartij in rekening te brengen. Eventuele aanbetaling wordt niet teruggestort.
10.3. Bij ziekte van Fotograaf zal zij zelf voor een gelijkwaardige vervanger zorgen, in overleg met Wederpartij.
10.4. Bij slecht weer wordt in overeenstemming met de Wederpartij een nieuwe datum gekozen voor de dienst.

11. Persoonlijk gebruik

11.1. Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft vanaf het moment van betaling recht op overdracht van het eigendom
als dit voor privédoeleinden is.
11.2. Fotografisch Werk mag alleen onaangepast op sociale mediasites worden geplaatst. Eigen aanpassingen als filters en vervormingen
zijn niet toegestaan.
11.3. Overdracht van foto’s voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij Wederpartij hiervoor een extra toeslag heeft betaald. Het
tarief van deze toeslag wordt door de Fotograaf vastgesteld. Doet de Wederpartij dit toch, dan wordt dit gezien als inbreuk op auteursrecht.

12. Rechten Fotograaf 

12.1. Fotograaf heeft alle rechten om Fotografisch Werk online te publiceren. Bij ontzegging van deze rechten dient Wederpartij dit schriftelijk aan te geven.
12.2. Fotograaf heeft alle rechten om Fotografisch Werk te publiceren in persoonlijk drukwerk. Bij ontzegging van deze rechten dient
Wederpartij dit schriftelijk aan te geven.

13. Rechten van derden 

13.1. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van
toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
13.2. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

14. Aansprakelijkheid Fotograaf 

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.